Crefft Cacennau

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno datblygu sgiliau a gwybodaeth mewn sgiliau dylunio, crefft ac ymarferol.

Mae’r cymhwyster wedi’i rannu’n bedair uned. Caiff tri o’r unedau hyn eu hasesu’n fewnol, yr asesiad arall yn allanol.

O fewn y tair uned a asesir yn fewnol bydd dysgwyr yn cynllunio, cynhyrchu a gwerthuso eu gwaith crefftau eu hunain. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio’n bennaf ar gyfer dysgwyr i greu cynhyrchion gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys past siwgr, modelu past, marzipan a phast blodau.

Bydd dysgwyr yn paratoi’r offer, y deunyddiau a’r offer sydd eu hangen i gynhyrchu eu darn crefft tra’n cynnal amgylchedd gwaith diogel. Byddant yn dysgu am fanteision ac anfanteision gwahanol ddeunyddiau wrth eu defnyddio wrth lunio cynhyrchion gyda’r nod o allu cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn annibynnol. Bydd dysgwyr yn defnyddio amrywiaeth o wahanol offer a phrosesau ac yn cyfiawnhau eu defnydd. Mae dylunio yn rhan bwysig o’r cwrs a disgwylir i ddysgwyr ddilyn elfennau o’r broses ddylunio i ganiatáu cynhyrchu canlyniadau llwyddiannus. Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i greu cynnyrch ar eu thema ddewisol. Yna byddant yn arddangos eu darn gorffenedig mewn modd neu leoliad priodol i eraill eu gweld. Bydd dysgwyr hefyd yn gwerthuso’r broses greadigol gyfan ac yn cofnodi unrhyw faterion / heriau y maent yn eu hwynebu ac unrhyw feysydd i’w gwella.

Mae’r asesiad allanol yn arholiad ‘ymarferol’ sy’n para 30 awr, wedi ei ledaenu dros nifer o ddiwrnodau ysgol. Rhoddir prosiect bach i ddysgwyr i’w cwblhau ar friff a osodir yn allanol lle byddant yn gweithredu’r wybodaeth a ddatblygwyd trwy gydol yr unedau a asesir yn fewnol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sy’n mwynhau dylunio a datblygu sgiliau ymarferol.