Saesneg

Amcan y Cwrs Saesneg yw cyrraedd dealltwriaeth eglur o’r hyn a glywir ac a ddarllenir, ac i hyrwyddo mynegiant da wrth lefaru ac ysgrifennu.

Bydd y sgiliau a’r technegau a ddysgwyd eisoes yn CA3 yn cael eu hatgyfnerthu a’u hymestyn ym mhob disgybl yn CA4.  Y nod yw datblygu cymwysedd cyffredinol wrth ddefnyddio iaith a chyflawni graddau TGAU sy’n adlewyrchu gwir botensial y disgyblion.

Tyf cymhwysedd iaith drwy ryngweithiad darllen, ysgrifennu, gwrando a llefaru, a rhaid i bob disgybl gymryd rhan yn y pedwar gweithgaredd os ydynt i gael canlyniad da ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4.  Bydd y rhai fydd yn dilyn Llwybr TGAU hefyd yn cael y cyfle i astudio Llenyddiaeth Saesneg os dangosant y diddordeb a’r tueddfryd angenrheidiol. Saesneg Iaith yw 80% arholiadau allanol yn seiliedig gyda’r 20% sy’n weddill trwy gyfrwng Siarad a Gwrando asesu. Llenyddiaeth Saesneg yw 75% arholiadau allanol pwysoli gyda 25% o’r radd derfynol yn cyfrannu trwy asesiadau dan reolaeth a gwblhawyd yn y dosbarth.