Mathemateg

Mae Mathemateg yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd. Mae’n bwysig, felly, ddysgu sgiliau math-emategol sylfaenol er mwyn bod yn aelod def-nyddiol o’r gymdeithas. Pwrpas y cwrs Mathe-mateg yw datblygu gwybodaeth fathemategol a sgiliau er mwyn datblygu hyder a mwynhad yn y pwnc. Bydd hyn yn galluogi disgyblion i gyfathrebu yn glir ac yn gryno gan ddefnyddio iaith a nodiant mathemategol.

Nid yw TGAU Mathemateg yn cynnwys gwaith cwrs.

Mae yna tair haen;
Mae Haen Uwch yn mynd o radd A* – D
Haen Ganolradd sydd yn mynd o radd B – E
Haen Sylfaenol sydd yn mynd o C – G.

Am bob Haen mae arholiad heb gyfrifiannell ac arholiad gyda chyfrifiannell. Mae cyfleoedd i gymryd yr arholiadau TGAU allanol ym mis Mehefin a mis Tachwedd bob blwyddyn. Mae cyfle i ddisgyblion mwyaf galluog y flwyddyn i astudio Mathemateg ychwanegol, mae’r gwaith hwn yn debyg i’r modiwl cyntaf Safon Uwch Mathemateg. Ar gyfer disgyblion arbennig bydd cyfle i sefyll y modiwl cyntaf o’r cwrs lefel A

Bydd y disgyblion hefyd yn eistedd TGAU arall o’r enw Rhifedd. Mae hwn yn gymhwyster TGAU ar wahân ac mae’r cwestiynau yn fathemategol ond maent mewn cyd-destunau “bywyd go iawn”.

Mae tair haen;
Haen Uwch yn cwmpasu graddau A * – D
Haen Ganolradd yn cwmpasu Graddau B – E
Haen Sylfaenol yn cwmpasu graddau C – G.
Ar gyfer pob haen ceir arholiad heb gyfrifiannell ac arholiad gyda chyfrifiannell.

Ceir dau gynllun posibl o astudiaeth: –

Bydd y rhai sy’n dewis llwybr TGAU yn dilyn y cyrsiau CBAC mewn Mathemateg a Rhifedd; gan arwain at raddau TGAU ar gyfer y rhai sydd wedi cyrraedd y safon angenrheidiol.

Dylai’r rhai sy’n dilyn y cwrs Lefel Mynediad fod yn gymwys i ardystio mewn Mathemateg ar lefel “Teilyngdod” neu “Pas”