Cartref

Ar ddechrau Blwyddyn 10, bydd disgyblion yn dilyn cwrs arholiad dwy flynedd yn arwain at arholiadau TGAU cenedlaethol lefel 1/2 a’r Tystysgrif Lefel Mynediad.

Rhaid i bob cwrs sy’n cael ei gynnig gyrraedd gofynion penodol a’i gymeradwyo gan SCAA.

Mae dal elfen o ddewis agored ynglŷn â dewis cyrsiau i’w hastudio. Bydd y dewis ar gyfer y pynciau yma yn bwysig i ddatblygiad addysgiadol pob disgybl. Dylai’r dewisiadau adlewyrchu diddordeb yn y pwnc, pwnc agenrheidiol ar gyfer llwybrau dysgu’r dyfodol neu hyder y bydd y cymwysterau yn gymorth i ddewisiadau pellach.

Bwriad y llyfryn hwn ydy i roi gwybodaeth am y cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn Ysgol Dyffryn Aman eleni ac i gynnig cyngor ar wneud penderfyniadau mewn modd synhwyrol ar gyfer llwybrau dysgu’r dyfodol.

Mae’r Cwricwlwm mewn 5 rhan –
Y Cwricwlwm Craidd
Y Cwricwlwm Statudol
Bagloriaeth Cymraeg
Yr Opsiwnau Agored
Yr Opsiwmau dan Arweiniad

Beth yw TGAU?

Cwrs dwy flynedd sy’n arwain at Gymhwyster gan fwrdd arholi, fel arfer CBAC.
Yn aml, mae dwy haen i’r cyrsiau sef:
Yr Haen uwch ar gyfer graddau A*- C
a’r Haen sylfaenol o radd C – G.

Yn achos Mathemateg, mae yn awr dair haen:
Uwch
Canolradd
Sylfaen.

Mae rhai cyrsiau TGAU yn cynnwys asesiadau dan reolaeth sy’n asesiadau yn yr ysgol. Gall y rhain yn cyfateb i 60% o’r cwrs ac yn tueddu i gael eu defnyddio yn y TGAU mwy galwedigaethol / ymarferol.

Beth yw Cwrs Lefel 2?

Mae amrywiaeth o bynciau galwedigaethol yn cael eu cynnig gan sawl bwrdd arholi, y mwyafrif ohonynt yn gyrsiau BTEc.
Mae’r cyrsiau wedi’u strwythuro’n arbennig ac yn ffocysu ar lwybr dysgu penodol. Maent gyfwerth â TGAU, er bod y graddio yn wahanol. Mae pasio, clod gydag anrhydedd yn hafal i radd C neu uwch. Y prif wahaniaeth ydy’r ffaith bod mwy o asesu yn yr ysgol yn creu gwaith portffolio ac ymarferion ymarferol. Mae’r cyrsiau yma wedi ennill eu lle yng nghwricwlwm y chweched dosbarth ac yn caniatau disgyblion i ddilyn diddordebau penodol.